Para sa bawat residenteng naninirahan sa Japan. Uumpisahang ipagkaloob sa bawat isa ang special cash payment sa halagang 100,000 yen.

Pakitingnan dito ang paraan sa paggawa ng aplikasyon

Mag-ingat sa mga panloloko kaugnay sa pagtanggap ng benepisyo! Huwag sabihin sa iba! Huwag ibigay! ang passcode / account number / bankbook / cash card / My Number Pakitingnan dito para sa karagdagang detalye

Ang nasasakop at tatanggap ng benepisyo

Ang nasasakop
Mga nakarehistro sa Basic Resident Registration System sa Abril 27, 2020.
Ang taganggap
Puno ng sambahayang kinabibilangan ng nasasakop sa benepisyo

Paraan sa paggawa ng aplikasyon para sa 
Special Cash Payments

 • Aplikasyon sa 
  pamamagitan ng koreo

  Application Form

  Pakisulat ang account na gagamitin sa payment transfer sa application form na ipinadala ng munisipyo sa koreo para sa tatanggap ng benepisyo, ilakip ang kopya ng dokumentong maaaring magpatunay sa account na gagamitin sa payment transfer pati kopya ng dokumentong maaaring magpatunay sa sarili.

 • Hindi na kailangang hintayin
  ang application form!

  Paggawa ng online application
  (Kapag may hawak na My Number Card)

  Online screen

  Paki-access ang "MynaPortal" website Pakilagay ang impormasyon kaugnay sa aplikasyon, pati pag-upload sa dokumentong maaaring magpatunay sa account na gagamitin sa payment transfer at gumawa ng electronic signature sa pamamagitan ng My Number Card bilang pagpapatunay sa sarili.

Umpisa ng pagtanggap ng aplikasyon at pagbigay ng special cash payments

Simula sa araw ng pagtanggap ng aplikasyon sa pamamagitan ng koreo, ang deadline para sa aplikasyon ay

Sa loob ng tatlong buwan

Ang umpisa sa pagtanggap ng aplikasyon ay magkaiba depende sa munisipalidad na tinitirahan. Para sa karagdagang detalye, kumunsulta sa tanggapan ng munisipalidad na kinabibilangan ng sariling tirahan.

Pinakabagong impormasyon

 • Mayo 1, 2020.

  Ang website para sa Special Cash Payments Program ay binuksan noong Mayo 1, 2020.