ท่านสามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาพิเศษจากรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หน่วยงาน (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่เริ่มเปิดให้ ยื่นคำร้องทางออนไลน์ คลิกที่นี่

โปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ!! ห้ามบอก!! ห้ามให้!! รหัสบัตร / หมายเลขบัญชีเงินฝาก / สมุดบัญชีเงินฝาก / บัตรเอทีเอ็ม / บัตรประจำตัวมายนัมเบอร์การ์ด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา และ ผู้รับเงินเยียวยา

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน 2563
ผู้รับเงินเยียวยา
หัวหน้าครัวเรือนของครัวเรือนที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาสังกัดอยู่

วิธีการยื่นคำร้องรับเงินเยียวยาพิเศษจากรัฐบาล

 • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

  แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินเยียวยาพิเศษจากรัฐบาล

  กรุณากรอกรายละเอียดบัญชีเงินฝากสำหรับรับเงินเยียวยาลงในแบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งถึงผู้ร้บเงินเยียวยา พร้อมแนบสำเนาเอกสารยืนยันข้อมูลบัญชีเงินฝากสำหรับรับเงินเยียวยาและสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนของท่านส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่

 • ไม่จำเป็นต้องมีแบบฟอร์มคำร้องขอรับเงิน 
  เยียวยาพิเศษจากรัฐบาลก็สามารถยื่นได้ !

  ยื่นคำร้องทางออนไลน์
  (สำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวมายนัมเบอร์การ์ด)

  หน้าจอออนไลน์

  เข้าไปยังเว็บไซต์ MynaPortal แล้วกรอกรายละเอียดการยื่นคำร้อง จากนั้นให้อัปโหลดเอกสารแสดงรายละเอียดบัญชีเงินฝากสำหรับรับเงินเยียวยา ระบบจะทำการตรวจสอบตัวตนผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรประจำตัว
  มายนัมเบอร์การ์ด

วันเริ่มรับคำร้องและวันเริ่มโอนเงินเยียวยาพิเศษจากรัฐบาล

ระยะเวลาที่สามารถยื่นคำร้องได้ คือ ตั้งแต่วันที่เริ่มรับคำร้องทางไปรษณีย์

ไม่เกิน 3 เดือน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะเริ่มเปิดให้ยื่นคำร้องแตกต่างกัน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่

ข้อมูลล่าสุด

 • 1 พฤษภาคม 2563

  เริ่มเปิดเว็บไซต์สำหรับมาตรการเงินเยียวยาพิเศษจากรัฐบาล